Бах - Токката и фуга ре минор

Бах — Токката и фуга ре минор

Токката и фуга ре минор — одно из популярнейших произведений Баха, написанных для органа. В современное время Токатта используется в рок-музыке, для рингтонов, в видеоиграх и фильмах, например, «Призрак оперы» и «Черный кот».

Предлагаем ноты «Токката и фуга ре минор» — И.С. Бах для виртуального пианино:

► Показать/закрыть ноты

Интервал 100

qlq lkjh! h dsd / a 6 . nbn bvcx1 x x ! j l % ^ t [x!jl%^t] [hlqr] [hjqr] [h#qr] ! hj!hj!hj!hjkljkljkljklq%lq%lq%lq ! hj!hj!hj!hjkljkljkljklq%lq%lq%lq ql%jl%jkqhkqhjlgjlghk0hk0gjdgjd0hs0hsdgadgas0/s0/ad.ad./s6/s6 x [6/s0!jl%] qlkjh!f!d!jllklklkj [x.adhk] qqrqtqyqrqtqyquqtqyquqiqyquqiq)quqiqyquqtqyqrqtq^qrq^q%qlqqqkqlqjqkqhqjq!qkqhqjq!qhqdq0qsqdqaqsq/qaq.qsq/qaq.q/q6q. ry)yetit%rurq^ti[hr] [y)] [gq] [ti] [0%] [ru] [dj^ti] ry)yetit%rurq^ti[hr] [y)] [gq] [ti] [0%] [ru] [dj^ti] lkjh!f!df!hjklqlkjkhkq^rqw^rtyui) [hr] [y)] [gq] [ti] [0%] [ru] [dj^ti] r y ) y e t i t % r u r q ^ t i [hr] [y)] [gq] [ti] [0%] [ru] [dj^ti] [9fhkw] [sdj^] w q ^ t u ) i u y t y t r ^ r e % q l k j h [s!jl%^t] [lt][j^][!%][j^][!%][j^][lt][j^][!%][j^][!%][j^][lt][j^][!%][j^][!%][j^][lt][j^][!%][j^][!%][0l][!%][0l][sj][0l][sj][0l][!%][0l][sj][0l][sj][0l][!%][0l][sj][0l][sj][0l][!%][0l][sj][0l][sj][/!][sj][/!][60][/!][60][/!][sj][/!][60][/!][60][/!][sj][/!][60][/!][60][/!][sj][/!][60][/!][60][/!][sj][/!][sj][0l][sj][/!][sj][/!][sj][0l][sj][/!][sj][/!][sj][0l][sj][/!][sj][/!][sj][0l][sj][/l][s%][/l][/%][sl][/%][0l][!%][0l][0%][!l][0%][j^][!%][j^][!t][j^][!t][j^][!t][j^][!t][j^][!t][sd!jq^ti] [adhkqryi] [0hl%ry] d s [d!jq^tu] / a . / 6 . m 6 n 5 4 n [sdjq^] [adhkqr] [.dhk] [nj] ! s [x.dh] a / a q l q k q j q h q ! q h q j q k q d q f q ! q h q ! q h q j q k r [#e] r [l%] r [gq] r [0l] r [d#] r [0l] r [gq] r [h%] r [8h] r [sj] r [d#] r [0l] r [d#] r [0l] r [8q] r [s%] l [sr] l [h%] l [hr] l [g&] @ [gl] @ [g&] @ [gl] @ [ge] k [gq] k [ge] k [gq] k [0r] h [0k] h [0r] h [0k] h [0%] j [0l] j [0%] j [0l] j [d^] ! [dj] ! [d^] ! [dj] ! [aq] h [ak] h [aq] h [ak] h [/l] 0 [/!] 0 [/l] 0 [/!] 0 [.k] d [.h] d [.k] d [.h] d [/j] s [/0] s [/j] s [/0] s [ad] i [/du] i [.dy] i [sdt] i [adr] i [/d^] i [adr] i [6dt] i [.dy] i [6dq] i [.dw] i [/d^] i [adr] i [/d^] i [adr] i [6dt] i [.dy] i [.dt] i [ahr] i [ahe] i [sh%] i [she] i r u % u [,gt] u [,gr] u [/ge] u [/g%] u [age] u [ag%] u e y [50r] y [50e] y [.0%] y [.0q] y [/0l] y [/0q] y % t l t [nd^] t [nd%] t [6dq] t [6dl] t [.dk] t [.dl] t q r [ahk] r [0!j] t [0!j] t [dhk] r [dhk] r [sj%] ^ [sj%] ^ q r [dhk] r [0!j] t [0!j] t [dhk] r [dhk] r [9j] r ^ r w r ^ w ^ q l q j l k j k r ^ r [hy] r ^ w [d^] q l q [!t] l k j k h [!r] h [dj] d [s^] d [8he] h [!q] h [s%] k [@l] h [!l] j d ! [.#q] @ h g [fkl] h s f [,@l] h g 0 [d#] g [8hq] d [.#q] g [0e&] d [0r] q [l%] [#q] [l%] 0 [d%u] s [hq] . [,*] . [5ru] . [nhe] . [bh%] . [3hqr] . [bh%r] . [ng#r] . [50lr] . [xh#r] . [chlr] . [3gqr] . [b0%r] . [3hqr] . [bh%r] . [ng#r] . [50lr] [%u] [qy] [%u] [lt] [qy] [mkr] [lt] [,je] [ei] [%u] [ei] [qy] [%u] [6lt] [qy] [.kr] [r)] [ei] [r)] [%u] [ei] [.qy] [%u] [/lt] [tp] [r)] [tp] [ei] [r)] [/%u] [ei] [aqy] & [nkr] e [5%r] [qe] [/l%] [kq] [bl%] [%r] [l%] [kq] [jl] [l%] [5jl] [hk] [gj] [hk] [njl] [kq] [bl%] r [,je] % [vkq] g 0 g [de] g [s%] g [aq] g [/l] g [aq] g [s%] g [de] g [,j] g [.k] g [/l] g [aq] g [/l] g [aq] g [s%] g [de] %qlk@hg[0r]e%qlkjh[gt]re%qlkj[hy]tre%qlk[ju]ytre%ql[ki] y t y e y t y [ki] y t y e y t y [ju] t r t e t r t [ju] t r t e t r t [ki] y t y e y t y [ki] y t y e y t y [ju] t r t e t r t [ju] t r t e t r t [hy] u y t r e w q w lwryiyrwlwryiyr%l%etute%l%etuteqkqeryr%qkq%ryr%ljl%^t^%ljl%^t^%q i [^u] i [ry] i [lt] i [kr] i [q^] i [wr] i [^t] i [ry] i [q^] i [wr] i [^t] i [ry] i [^t] i [ry] q [l^t] q r # [jqe] # [l%] h [g#q] h [0l%] [gq] [0l] [dk] [sj] [ah] [/!] [.f] [6d] n6/s0s/6n6/s0s/.n.adhda.n.adhda6n6/s0s/6n6/s0s/.n.adhda.n.adhda/6/s0!0s/6/s0!0sa.adhkhda.adhkhd/6/s0!0s/6/s0!0sa.adhkhda.adhkhds/s0!j!0s/s0!j!0dad!hkhd0h0sada.n.nvx.6m60dsasa/.0dsasa/./asdf!hkjh[dq]f!hjklq[lt] [kr] [j^] [kr] &re%ql# @ [hq] g 0 s [afl] s [7ge] s [.lw] s [,$&]l[s$]l[m$r]l[s$]l[,$&]l[s$]l[.$w]l[s$]l[7$e]l[s$]l[b$w]l[s$]l[n$e]l[s$]l[m$r]l[s$]l[,$&]l[s$]l[m$r]l[s$]l[,$&]l[s$]l[.$y]l[7l(]u[l(]u[.(y]u[l(]u[,(@]u[l(]u[m(h]u[l(]u[,(g]u[l(]u[.(f]u[l(]u[7(g]u[l(]u[a(h]u[l(]u[s(@]u[l(]u[m(s]u[l(]u[,(d]u[l(]u[.(f]u[l(]u[7(g]u[l(]u[.(f]u[l(]u[7(g]u[l(]u[a(h]u[l(]u[s(@]u(u [mhy] u [,l&] [$y] [.kr] [l&] [7@e] y [ng&] y [5kr] [l&] [,@e] [kr] [.h%] & [b0r] & [n@e] [kr] [5h%] [@e] [,gq] r [.#e] r [sl%] [qe] [.kq] [l%] [7@l] [l%] [5#q] [l%] [nqe] [l%] [,#q] [jl] [.#] h [gq] h [0r] [hl] [de] [h#] [s%] [hl] [8r] [hq] [s%] [hl] [dq] [h#] [0l] [hr] [.#] [hr] [/l] [hr] [8q] [hr] [s%] [hl] [8r] [hq] [s%] [hl] [de] [hq] [0r] e [d%] q [s%] q [b%] l [,q] % [ne] r [.8&] r [xe] r [bs%] e [dq] % [0l] d [bsw] a [,7e] & [@y] u [h( u [my] u [,g&] y [hr] & [@e] k [h%] @ [gq] @ [h%] k l k [@q] k h 0 [@l] h ! d [!#] g [fk] s [g@] 0 d a [0h] [!%] [gq] [h%] [gq] [0l] [d#] [g&] [0r] [de] [s%] [gi] [0u] [d*] [0u] g 0 [dy] [s&] [dy] [ar] [s&] [/^] % q l [8qr] @ h g [.h#e] g 0 d [sl%] k @ h [d!q] 0 [dj^] s [akr] s [/lt] d [.qy] l [qr] k [lt] q l q [%^] q l q [kqr] [l%] [jl] [kq] [hk] g [0qy] d [0lu] d [sqr] a [/l^] a [/kr] . [6lt] n [.kr] n [/j^] n [aqr] n [s%t] n [aqr] n [/l^] n [.kr] [6lt] [ntu] d [.ry] d [aqr] h [sl%] h [/lt] ! [aqr] h [.kr] h [dj^] q l q [kr] q [jt] q [hy] q [!t] q [hy] q [j^] q [kr] q [d^] q [fr] q [!t] q [hy] q [!t] q [hy] q [ju] q [ki] ) [ju] i [hy] u [lt] y [kr] q [j^] q [kr] q [!t] q [hy] q [!t] q [hy] q [fu] q [!i] q [lt] q [ky] q [hu] q [!i] d s d a d / d . d 6 d . d / d a d n d m d 6 d . d 6 d . d / d a [lt] [kr] [j^] ! [ah] y [st] y [/u] i [d!)] i [nu] i [.hy] q [wt] ^ r t [ney] & [5kr] [b%] q [,l] q [z@%] e [vq] g d a d g [n@e] g [5h] 0 [s%] . s 0 [5hu] l [,g&] [hu] [0r] [g&] [de] [s%] [n8q] [/l] [.8q] . 8 s d h d s [.8] . 8 s d h d 8 [.s] . s d 0 h 0 d [.s] . s d 0 h g 0 [.d] 8 d 0 g @ g 0 [.d] 8 d 0 g @ g 0 [.d] 0 h # l % l h [.0] s 0 h l % l h [.g] d g @ # q # @ [.g] d g @ # q # @ [8h] . , . [5slr] . [nd#e] . [b0l%] s a s [7@le] s [.fwr] s [,se&] , 5 , [ngey] , [b0tu] , [vdyi] a 7 a [.0%y] a [,gq&] a [5h%r] [l&] [7kr] [@e] [vh%] [gq] [b0l] [@e] [,h%] [gq] [.0l] [gq] [x0l] [d#] [b0l] [dk] [sj] [ah] [/!] n [bsj] n [vdk] [fl] [x!q] [hw] [nj^] [kr] [lt] [qy] [x%u] [qy] [lt] [kr] q [j^] q [hr] q [!t] q [hy] q [ju] q [ki] [d^] q [fr] q [!t] q [hy] q [!t] q [hy] q [.fr] q [n!t] [vhqr] [bl%r] [njq^] [vkqr] [xqry] [b%rt] [nqe] [5ahkr] yui)q%erer&yklq%q%erqlk@lq%elk@hklq%d0ghgh@kasd0d0ghg0ds0gh@hg0dghj#@hg0#lq%e[sr]l [6!jl%t] [a!jl%t] [hkqr] . [4fhkwr] 9 f a 9 . a m . 4 n c [/9fj$wr] [/dgjqe] l k [sj] lkljjhjgqlqkkjkhwqwllkljeweqrerwtrteytyruyuteweqrerw$#$jeweqkjkhwqwgqlqf$#$jgfd9hgfdjhgfkjhglkjhqlkjlqw e [/sgjl] [sdjq^] d!jq^ [sdjq^] [adhkqr] dhkqr [adkqr] [ashlw] sfhlw [ashlw] [/sjle] sgjle [/sjle] [/dgkq] adgkq [/agkq] [.ahk%] a0hk% [.ahk%] [6/l%] /s0!% [6/!jl%] [,8h#q] .dh#q [,8h#q] [bs0h] [5l] [c0!j] [vdhk] [ndj] g [5ah] [bs0] [x.ad] [x.ad]
Добавить свои ноты

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *